Om andra associationer

Utöver föreningar finns på det civilrättsliga området även bolag och stiftelser.
Bolagen kan grovt delas upp i enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag samt aktiebolag.

Enkla bolag, handelsbolag och kommanditbolag regleras av:
Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag

  Ett enkelt bolag är ingen juridisk person, det innebär att bolaget i sig inte har någon rättskapacitet. Ett enkelt bolag är i princip endast ett samarbetsavtal mellan två eller fler bestämda personer. Dessa personer kan vara fysiska och eller juridiska. Bolagsmännen svarar var och en för sina förbliktelser i bolaget.

Ett handelsbolag är en juridisk person där två eller fler fysiska eller juridiska personer avtalat om att driva en näringsverksamhet tillsammans och bolaget blivit registrerat på Bolagsverket.
I ett handelsbolag svarar bolagsmännen gemensamt för bolagets förpliktelser.

Ett kommanditbolag är ett handelsbolag där en eller flera av bolagsmännen har ett begränsat ansvar. Dessa kallas kommanditdelägare. Minst en av bolagsmännen måste dock ha fullt ansvar.

Aktiebolag regleras av:

Aktiebolagslag (2005:551)

  Ett aktiebolag är en kapitalassociation. Den består av ett visst kaptital (minst 50 000 kr) som är uppdelade i aktier.
Det är inte ovanligt att föreningar bedriver viss verksamhet igenom aktiebolag som föreningen äger självt eller tillsammans med andra.

Stiftelser regleras av:
Stiftelselag (1994:1220)

  En stiftelse bildas genom att egendom av en eller flera stiftare avskiljs för att varaktigt förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål.
Stiftelsens egendom anses vara avskild när den har tagits om hand av någon som har åtagit sig att förvalta den.
En stiftelser har alltså inga medlemmar eller ägare. Den brukar sägas "äger sig själv".